Αφού μειώνεται το μέρισμα γιατί δεν μειώνεται και η κράτηση του ν.4093/12;

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις
Όπου ήμουν καλεσμένους σε συγκεντρώσεις ενημέρωσης επί οικονομικών θεμάτων και υπήρχαν παρόντες εν αποστρατεία συνάδελφοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, επεσήμανα ότι ορισμένοι εξ αυτών λόγω της μεγάλης μείωσης των μερισμάτων των επικουρικών ταμείων τους θα έπρεπε να δουν εάν υπήρχε αλλαγή των κρατήσεων του ν.4093/2012.
Ν.4093/2012 – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής: Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων: ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. γγ. Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.
Πριν λίγες ημέρες έπεσε στα χέρια μου μία τέτοια περίπτωση συναδέλφου σύμφωνα με την οποία λόγω της μεγάλης μείωσης στα μερίσματα μεταπίπτει από την μείωση του 15% στη μείωση του 10% στην κράτηση του ν.4093/12. Έτσι, όπως φαίνεται και στον πίνακα, στην προ φόρων και έκτακτης εισφοράς σύνταξη η διαφορά είναι 1.447,80€ – 1.369,20€ = 78,60€. Οι συνάδελφοι αυτοί πρέπει κατά την άποψη μου να εξετάσουν περαιτέρω το θέμα.
Προς συναξιολόγηση: Στο ενημερωτικό Σημείωμα Σύνταξης (1) Δεν υπάρχουν πλέον τα ποσά Σύνταξης και Μερισμάτων από την ΗΔΙΚΑ. Σε e-mail μου δεν απάντησαν. (2) Το αστεράκι (*) που εμφανίζεται στο ν.4093/12 γράφει ότι το ποσό υπολογίστηκε με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 2α του ν.4387/2016.
Ν.4387/2016 – άρθρο 14 – παρ. 2.α. Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.  
Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Πηγή: apostolospapaparisis.blogspot.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *