Με απλή γνωστοποίηση η άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Την απλούστευση του πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας κ. Χαρίτση

H απόφαση Χαρίτση καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης και κάθε άλλο σχετικό με αυτήν θέμα αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, με εξαίρεση τη δραστηριότητα «Παραγωγή ζάχαρης». Οι προβλεπόμενες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες εξειδικεύονται στην απόφαση, λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης. H γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται σε αυτήν.

H γνωστοποίηση περιλαμβάνει: – Πληροφορίες σχετικά με τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας. β. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εγκατάστασης. γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα. – Ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της ασκούμενης δραστηριότητας, την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό της. – Λοιπές πληροφορίες κατά περίπτωση. – Υπόδειγμα (έντυπο) της γνωστοποίησης Μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) και ειδικότερα των υποσυστημάτων, όπως αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, δεν απαιτείται συμπλήρωση του παραρτήματος της γνωστοποίησης ως προς τις πληροφορίες που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ-ΑΔΕ.

Παράβολο Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου. Ειδικότερα προκύπτει ότι ο φορέας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών που ασκούνται: α. Σε επαγγελματικά εργαστήρια και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 kW ή η θερμική ισχύς τα 70 kW, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ. β. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρω, καταβάλλει παράβολο ποσού εξήντα (60) ευρώ. γ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 400 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρω, καταβάλλει παράβολο ποσού ενενήντα (90) ευρώ. δ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ. ε. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 2000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ. στ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 4000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο ποσού εκατόν ογδόντα (180) ευρώ. ζ. Σε δραστηριότητες με εγκατεστημένη ισχύ που υπερβαίνει τα 4000 kW και των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, καταβάλλει παράβολο που αντιστοιχεί σε ποσοστό μηδέν κόμμα μηδέν εννιά τοις χιλιοις (0,09%) της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και όχι μεγαλύτερο του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το παράβολο που προβλέπεται σε κάθε μία από τις ως άνω περιπτώσεις καταβάλλεται εφόσον συμπίπτουν στην ίδια κατηγορία η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και η ισχύς αυτού.

Εφόσον δεν συμπίπτουν τότε καταβάλλεται το υψηλότερο υπολογιζόμενο παράβολο που προκύπτει είτε βάσει της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού είτε βάσει της ισχύος του. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβληθέντων στοιχείων εκτός αν η μεταβολή συνίσταται σε επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, που προκαλεί μετάπτωση σε διαφορετική κατηγορία παραβόλου από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1. Στην περίπτωση αυτή κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα διαφορά. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση διακοπής εργασιών της εγκατάστασης της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4442/2016. H μη καταβολή του απαιτούμενου παραβόλου επισύρει τις ποινές του άρθρου 8 για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης.

Διαδικασία γνωστοποίησης Για την έναρξη λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών υποβάλλεται απο τον φορέα της δραστηριότητας γνωστοποίηση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό αριθμό μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση υποβάλλεται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η στα κατα τοπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά την πιστοποίησή τους. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο μοναδικός αριθμός γνωστοποίησης προσδιορίζεται από την ως άνω αρμόδια αρχή. Κανένα δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας κατά την υποβολή της γνωστοποίησης. H αρμόδια αρχή του εδαφίου γ’ του παρόντος παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθεί. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το αποδεικτικό υποβολής χορηγείται στον φορέα της δραστηριότητας απο την αρμόδια αρχή. Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης συνίσταται σε φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας γνωστοποίησης στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της γνωστοποίησης και ο μοναδικός αριθμός αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

H γνωστοποίηση που υποβάλλεται μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που δηλώνονται με αυτήν είναι προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αρμόδια αρχή της παραγράφου 1 υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών κατά περίπτωση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, Χημική Υπηρεσία, Κτηνιατρική Αρχή, Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΕΤ, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, και σε τυχόν άλλη αρχή κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής της παραγράφου 1, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή καταχωρίζει τις γνωστοποιήσεις με αύξοντα αριθμό σε ειδικό κατάλογο με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλλου και το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου έτους υποβάλλει προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης τον ως άνω ειδικό κατάλογο με τις εγκαταστάσεις οι οποίες γνωστοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος, μαζί με τα αντίστοιχα αντίγραφα των καταχωρημένων γνωστοποιήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο. Διαδικασία μεταβολής στοιχείων γνωστοποίησης Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λογο τα στοιχεία τα οποία έχουν γνωστοποιηθει, ο φορεας της οικονομικης δραστηριοτητας υποχρεουται σε προηγουμενη γνωστοποιηση της επιδιωκομενης μεταβολης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η γνωστοποίηση της επιδιωκομενης μεταβολης υποβάλλεται με αναφορά στον μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ, στη Διευθυνση Αναπτυξης της οικείας Περιφερειακης Ενοτητας η στα κατα τοπον αρμοδια για τις μεταποιητικες και συναφεις δραστηριοτητες Επιμελητηρια και τις ενωσεις τους η στο Τεχνικο Επιμελητηριο Ελλαδας, μετα την πιστοποιηση τους.

Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης της μεταβολής ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικο υποβολης της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθεί. Μεχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το αποδεικτικο υποβολης χορηγείται στον φορέα της δραστηριότητας απο την αρμοδια αρχη. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή της παρ. 1 υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση της μεταβολής των στοιχείων της ασκούμενης δραστηριότητας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 4 του άρθρου 5 προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της μεταβολής και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Αν προκειται να μεταβληθει ο τοπος ασκησης της οικονομικης δραστηριοτητας, ο φορεας της δραστηριοτητας υποχρεουται να υποβαλει νεα γνωστοποιηση, πριν απο τη μεταβολη. H υποβολή της γνωστοποίησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 και με καταβολή του σχετικού παραβόλου. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας, ο παλαιός φορέας υποχρεούται σε γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Ο νέος φορέας αποδέχεται τη μεταβολή μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας υποχρεούνται να προβούν o καθένας αυτοτελώς σε γνωστοποίηση της μεταβολής με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, εντός 10 ημερών από την αλλαγή με δήλωση των στοιχείων του νέου φορέα επιλέγοντας «Μεταβολή» .

Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης αλλαγής φορέα, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας της δραστηριότητας λαμβάνουν αποδεικτικο υποβολης της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθούν. Μεχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, η αρμοδια αρχη χορηγεί και στους δύο αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. H μεταβολή στην περίπτωση αυτή αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Πιστοποιητικά και εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και δεν συμπληρώνονται εκ νέου στο παράρτημα της γνωστοποίησης.

Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή της παρ. 1 υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση των στοιχείων του νέου φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 5, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της αλλαγής φορέα και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης ο φορεας της οικονομικης δραστηριοτητας υποχρεουται σε γνωστοποιηση της παύσης λειτουργίας μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση της παύσης λειτουργίας, την οποία υποβάλλει επιλέγοντας «Ακύρωση» στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην αρμόδια αρχή της παρ. 1. Μετά την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας λαμβάνει αποδεικτικο υποβολης της γνωστοποίησης εφόσον το αιτηθεί.

Μεχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ, το αποδεικτικο υποβολης χορηγείται στον φορέα της δραστηριότητας απο την αρμοδια αρχη.   Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣ-ΑΔΕ η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στις αρχές της παρ. 3 του άρθρου 5 την γνωστοποίηση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας.

Τήρηση φακέλου Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά επικαιροποιημένα, τον οποίο επιδεικνύει στις αρμόδιες αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης. β) Άδεια εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται η έκδοσή της ή, εφόσον δεν απαιτείται έκδοση άδειας εγκατάστασης, βα. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, εφόσον απαιτούνται. ββ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Πολεοδομική Αρχή, βγ. Μηχανολογική μελέτη με κάτοψη των εγκαταστάσεων. γ) Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ εφόσον απαιτούνται. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας της δραστηριότητας προσδιορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας πριν τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Φ.15/4187/266 (Β’ 1275) κοινή υπουργική απόφαση. Εφόσον απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης για τη δραστηριότητα, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται στην άδεια εγκατάστασης. Εφόσον δεν απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης, οι ΠΠΔ προσδιορίζονται με αυτοτελές έγγραφο μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενδιαφερομένου και την παροχή των απαραίτητων στοιχείων.

Κυρώσεις για παράλειψη γνωστοποίησης Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, ή παράλειψης γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν η μεταβλήθηκαν ή παροχής αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) με βάση την ακόλουθη εξίσωση προσδιορισμού ύψους προστίμου: ΠΡΟΣΤΙΜΟ= Τιμή βάσης* Συντελεστής επιπέδου παράβασης* Συντελεστής μεγέθους* Συντελεστής όχλησης Όπου : ΒAΣHΣ= πεντακόσια (500) ευρώ. ΣΥΝΤΕΛΕΣ^Σ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠAΡAΒAΣHΣ= 1 έως 5 αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης γνωστοποίησης ως ακολούθως: α) Αν πρόκειται για παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης: 5   β) Αν πρόκειται για ανακριβή/αναληθή δήλωση σχετικά με περισσότερα στοιχεία ή παράλειψη μεταβολής σημαντικού στοιχείου: 3-4 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων γ) Αν πρόκειται για ανακριβή/ αναληθή δήλωση ενός στοιχείου ή παράλειψη μεταβολής: 1-2 ανάλογα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων ΣΥΝΤΕΛΕΣ^Σ ΜΕΓΕΘΟΥΣ= 0,5 έως 2 αναλόγως με το μέγεθος της εγκατάστασης ως ακολούθως: α) Εγκατάσταση με εργαζομένους:    έως 10    0,5 β) Εγκατάσταση με εργαζομένους:    από 11 έως 50    1 γ) Εγκατάσταση με εργαζομένους:    από 51 έως 150    1,5 δ) Εγκατάσταση με εργαζομένους:    από 151 και άνω    2 ΣΥΝΤΕΛΕΣ^Σ ΟΧΛHΣHΣ= 1 έως 3 αναλόγως του επιπέδου της όχλησης ως ακολούθως: α) Χαμηλή: 1 β) Μέση: 2 γ) Υψηλή: 3 Το πρόστιμο που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω τύπου, δύναται να προσαυξάνεται ή να μειούται ως εξής: α) Εάν διαπιστώνεται παράλληλα και άλλη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσό έως και χίλια ευρώ. Εάν η παράβαση αυτή θέτει σε διακινδύνευση ή προκάλεσε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον το πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσό έως και δύο χιλιάδες ευρώ. β) Εάν διαπιστώνεται παράβαση καθ’ υποτροπή εντός δύο ετών από τη διαπίστωση της προηγούμενης, το πρόστιμο προσαυξάνεται έως και χίλια ευρώ. γ) Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και ανταποκρίνεται στη συμμόρφωση, το πρόστιμο μπορεί να μειούται κατά 25%. Εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 50%, εκτός από την περίπτωση που η παράβαση συνίσταται σε παράλειψη πρώτης γνωστοποίησης, οπότε εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, το πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 25%.

Ειδικά στην περίπτωση που η παράβαση συνίσταται στη μη υποβολή του απαιτούμενου παραβόλου, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός 5 ημερών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. H συμμόρφωση κρίνεται σύμφωνα με τις περιστάσεις τέλεσης της παράβασης και η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε επανέλεγχο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να εξετάσει το κριτήριο της συμμόρφωσης και συνεργασίας. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας.   Εάν η παράλειψη κρίνεται ως ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και εφόσον απαιτείται να τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση. Εάν ο ελεγχόμενος δε συμμορφωθεί εντός ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται πρόστιμο. Προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο διενεργείται αυτοψία, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για τη διαπίστωση της παράβασης και συντάσσεται πλήρως αιτιολογημένη έκθεση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Πριν την επιβολή του προστίμου, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου και χωρίς τις απόψεις του φορέα. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι κυρώσεις για παραβάσεις των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία δεν θίγονται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή η οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, με τη σφράγιση της εγκατάστασης και του παραγωγικού της εξοπλισμού από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικειας Περιφερειακης Ενοτητας. Η διαπίστωση παραβάσεων περί γνωστοποίησης δεν επιφέρει αφ’ εαυτής το διοικητικό μέτρο της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Λοιπά κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στο φάκελο –    Οικοδομική άδεια καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων των κτιριακών υποδομών. –    Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας. –    Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας (σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α’ 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους»). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας. –    Υπεύθυνη δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. –    Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης – ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης από τον φορέα της δραστηριότητας και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP). –    Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας η οποία απαιτείται μόνο για την «Παραγωγή και εμφιάλωση μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών» που εμπίπτει στον ΚΑΔ 11.07. –    Έγκριση κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς 853/2004 (L 139) η 183/2005 (L 35) η 1069/2009 (L 300) εφόσον απαιτείται μόνο για τις δραστηριότητες τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης με ΚΑΔ 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.41, 10.51,10.52, 10.85, 10.91, 10.92. –    Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας μόνο για τις δραστηριότητες με ΚΑΔ 10.41, 10.42, 11.01, 11.04. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της 28-6-1991 (Β’578), όπως ισχύει και της ΥΑ Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα. –    Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιομηχανική χρήση. –    Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής στη περίπτωση που η μονάδα διαθέτει ατμολέβητες η/και ατμογεννητριες. –    Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993 (Β’ 477), όπως ισχύει, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου. –    Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον το γήπεδο εγκατάστασης έχει είσοδο η έξοδο σε εθνική οδό. –    Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτωση ύπαρξης η/και χρήσης του. –    Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικών διατάξεων ή κανονισμών (πχ. ύπαρξη γερανογέφυρας, κατασκευή λιμενικού έργου, εμφιαλωτήρια πεπιεσμένων αερίων, μονάδα SEVEZO), θα πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές αυτές διατάξεις και να τηρούνται στον φάκελο στον χώρο της εγκατάστασης και τυχόν άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από αυτές.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *