Πώς δίδονται οι ηθικές αμοιβές στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (εγκύκλιος)

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Εγκύκλιο εξέδωσε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ σχετικά με τις ηθικές αμοιβές του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία αναφέρεται:

1. Η πολιτεία, όπως είναι γνωστό, για την αναγνώριση εξαίρετων δραστηριοτήτων ή προσπαθειών του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπερβαίνουν σημαντικά τα όρια του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού καθήκοντος, θέσπισε κανόνες, οι οποίοι αναδεικνύουν την υποχρέωση της διοίκησης να επιβραβεύει τους πραγματικά άξιους για απονομή των προβλεπόμενων τιμητικών διακρίσεων. Σκοπός θέσπισης της επιβράβευσης αυτής, είναι, μεταξύ άλλων και η ανάδειξη της εξαίρετης ή ιδιαίτερα διακεκριμένης ή έξοχης πράξηςπροσπάθειας, ώστε να αποτελέσει κίνητρο και παράδειγμα προς μίμηση, για τους συναδέλφους του τιμώμενου προσώπου.

2. Το ζήτημα της απονομής ηθικών αμοιβών στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ρυθμίζεται με σαφήνεια στις διατάξεις του π.δ. 622/1985, όπως ισχύει. Με τις διατάξεις αυτές καθορίζονται, το είδος, η ιεραρχική τάξη, ο τρόπος απονομής, καθώς και τα όργανα στα οποία έχει ανατεθεί η έμπρακτη αναγνώριση των διακρίσεων αυτών με την προβλεπόμενη επίδοσή τους.

3. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την απονομή των ηθικών αμοιβών, αποτελεί η σύνταξη σχετικών προτάσεων και η ιεραρχική υποβολή τους, από τις Υπηρεσίες που υπηρετεί το προτεινόμενο ένστολο προσωπικό, στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα.

4. Παρά ταύτα, παρατηρείται το φαινόμενο της υποβολής προτάσεων από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για απονομή τιμητικών διακρίσεων, για πράξεις που, είτε δεν δικαιολογούν τιμητική αναγνώριση-επιβράβευση, καθόσον αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο των συμβατικών επαγγελματικών  αρμοδιοτήτων των προτεινομένων για ηθική αμοιβή και ως εκ τούτου συνιστούν εκτέλεση οφειλόμενου υπηρεσιακού καθήκοντος, είτε η ιεραρχική τάξη της προταθείσας για απονομή ηθικής αμοιβής, υπερβαίνει εκείνη που αντικειμενικά οι εκδηλωθείσες πράξεις δικαιολογούν, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η πραγματική έννοια της ηθικής επιβράβευσης και να απαξιώνεται ο σκοπός της.

5. Εκ διαμέτρου αντίθετη αντίληψη επικρατεί, επίσης, σε ορισμένες Υπηρεσίες, οι οποίες αποφεύγουν να υποβάλλουν προτάσεις για την απονομή στο προσωπικό τους οποιασδήποτε ηθικής αμοιβής, για πράξη ή προσπάθεια που υπερβαίνει το υπηρεσιακό καθήκον, με αποτέλεσμα να προκαλείται στο προσωπικό αίσθημα αδικίας, να αναστέλλεται ο απαιτούμενος υπηρεσιακός ζήλος, να αναβάλλεται η ανάληψη πρωτοβουλιών και γενικά, να επηρεάζεται αρνητικά το ενδιαφέρον και η διάθεσή του για προσφορά.

6. Πέραν των ανωτέρω, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υποβάλλονται αθρόα, προτάσεις με εσφαλμένη εκτίμηση ή ελλιπή αιτιολόγηση της καταβαλλόμενης προσπάθειας των προτεινόμενων αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων, ως προς το είδος της ηθικής αμοιβής που αντιστοιχεί σ’ αυτήν, προτείνοντας συχνά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για τη βεβαίωση πράξεων που δικαιολογούν την απονομή ηθικών αμοιβών, ανώτατης ιεραρχικής τάξης (Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας, Αστυνομικός Σταυρός), χωριʆς να συντρεʆχουν εʆστω και κατ΄ ελαʆ χιστον οι απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο, με συνέπεια την αναιτιολόγητη
πρόσθετη υπηρεσιακή επιβάρυνση των Αξιωματικών, στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια της διοικητικής εξέτασης, για καταφανώς ήσσονος σημασίας δραστηριότητες ή προσπάθειες. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, η Διοίκηση υποχρεούται να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες για
την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, σε περίπτωση υποβολής αίτησης αστυνομικού που ζητεί την απονομή του μεταλλίου «Αστυνομικό Αριστείο
Ανδραγαθίας», εφόσον όμως επικαλείται περιστατικά και στοιχεία που δικαιολογούν, κατ’ αρχήν, τέτοια απονομή, ώστε, στη συνέχεια, το αρμόδιο
όργανο να αποφασίσει αν θα διατάξει τη διενέργεια Ε.Δ.Ε., για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων απονομής του.

7. Υπενθυμίζεται ότι ως γενικό κριτήριο εξαίρετης (και όχι απλά καλής) δραστηριότητας ή προσπάθειας, θεωρείται η ιδιαίτερα ασυνήθης επίδοση που
υπερβαίνει το ανώτατο όριο που επιβάλλει το υπηρεσιακό καθήκον σε ανάλογες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση, κατά την υποβολή προτάσεων
απονομής των τιμητικών διακρίσεων, πρέπει να αξιολογεί εξατομικευμένα την προσωπική δράση ενός εκάστου και στο πώς και πόσο αποτελεσματικά συνέβαλε στην επιτυχία του έργου που έχει αναλάβει. Συνακόλουθα, δεν είναι επιτρεπτό να αξιολογεί δράσεις κατηγοριών προσώπων, ούτε να εστιάζει στη σκοπιμότητα διάκρισης μεταξύ αυτών.

Κατά την αντικειμενική δε εκτίμηση της σπουδαιότητας της επιδειχθείσας δραστηριότητας των προτεινόμενων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, το σύνολο των ενεργειών που εκδηλώθηκαν, ο βαθμός συμμετοχής ενός εκάστου των εμπλεκομένων, οι δυνατότητες της Υπηρεσίας (κεντρική ή περιφερειακή, η υφιστάμενη και αξιοποιηθείσα υλικοτεχνική υποδομή, η τυχόν εξειδίκευση του προσωπικού, η εμπειρία στο χειρισμό ομοίων υποθέσεων, κ.λπ.), καθώς και το επελθόν αποτέλεσμα.

8. Είναι προφανές ότι οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται ιεραρχικά στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες, εντός πέντε (5) ημερών από την τελική εμπλοκή του προτεινόμενου στην πράξη, άλλως, η εκπρόθεσμη υποβολή πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς (άρθρο 14 παρ. 2 του π.δ. 622/1985 όπως ισχύει), απαιτείται δε οι προτάσεις, να είναι πλήρεις και να περιγράφονται με σαφήνεια οι πράξεις των προτεινόμενων, ο τόπος και ο χρόνος εκδήλωσης της κάθε ενέργειας (επιχείρηση, σύλληψη, χρήση όπλου κ.λπ.), η ένταση της τυχόν διακινδύνευσης του προτεινόμενου ή άλλου προσώπου, η παρασχεθείσα σ΄ αυτοʆ ν συνδρομηʆ και το αποτεʆλεσμα της δραστηριοʆ τητας του.
Όταν διενεργούνται Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, μετά την περαίωση τους, πρέπει να υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με πληρότητα (αναφορά στις νομικές διατάξεις, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, πορισμάτων και εκθέσεων τυχόν εμπλεκόμενων υπηρεσιών π.χ. Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ε.Μ.Υ, Λιμενικού Σώματος κ.λπ.) ώστε, αφενός να αποφεύγεται η άσκοπη αλληλογραφία με την επιστροφή τους για συμπλήρωση και αφετέρου το αρμόδιο να αποφασίσει όργανο να έχει πλήρη εικόνα του περιστατικού, για να προβεί σε δίκαιη και ορθή κρίση.

9. Επίσης, επιβάλλεται να κατανοηθεί, ότι οι προτάσεις χορήγησης υλικών αμοιβών, είτε υποβάλλονται αυτοτελώς, είτε παράλληλα με πρόταση για απονομή ηθικής όμοιας, πρέπει, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, να αξιολογούνται με περίσκεψη και εντός του επιβαλλόμενου πνεύματος οικονομίας, συναφώς δε μόνο εφόσον η επιδειχθείσα δραστηριότητα του προτεινόμενου, δικαιολογεί απολύτως αυτή.

10. Συνακόλουθα, για να αρθεί κάθε αίσθημα αδικίας και να διευθετηθούν οι αποκλίσεις που παρατηρούνται ως προς την αντιμετώπιση και το χειρισμό του ζητήματος των ηθικών αμοιβών, προς δε, να επιτευχθεί ισότιμη και ομοιόμορφη αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων από όλους τους εμπλεκόμενους, παρακαλούμε για την έκδοση, ειδικότερων, προς τούτο, οδηγιών-κατευθύνσεων στους Διοικητές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας σας, επισημαίνοντας την υποχρέωση απαρέγκλιτης εφαρμογής της παρούσας και της δίκαιης, ορθής και αντικειμενικής εφαρμογής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, που διέπει γενικά τη λειτουργία του Σώματος
και ειδικά το εξεταζόμενο ζήτημα.

11. Η παρούσα να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης στο ένστολο προσωπικό των Υπηρεσιών σας, κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, συγκεντρώσεων προσωπικού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πηγή: aftodioikisi.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *